proti - to be online   
06.11.2013

W dniu 23 sierpnia 2013 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu Pracy oraz ustawy o związkach zawodowych, nazywana zmianą wprowadzającą tzw. „elastyczny czas pracy”. Najważniejsze zmiany dotyczą możliwości wydłużenia okresu rozliczeniowego oraz uregulowania reguł przerywanego i ruchomego czasu pracy.

Zgodnie z Kodeksem Pracy, czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy. Tymczasem wprowadzone zmiany umożliwiają wydłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy maksymalnie do 12 miesięcy w każdym systemie czasu pracy, jeżeli jest to uzasadnione przyczynami obiektywnymi, technicznymi lub dotyczącymi organizacji pracy.

Unormowania dotyczące wprowadzonego nowelą tzw. ruchomego czasu pracy przewidują dwie możliwości. Po pierwsze, pracodawca może wyznaczyć pracownikom rozkład czasu pracy, przewidujący różne godziny rozpoczynania pracy w poszczególnych dniach pracy.  Zgodnie z drugim wariantem dopuszczalne jest określenie przez pracodawcę przedziału czasowego, w którym pracownik będzie zaczynał dzień pracy, ale godzinę rozpoczęcia wybierze sam pracownik.

Powyższe rozwiązania nie mogą naruszać prawa pracownika do odpoczynku – zarówno dobowego, jak i tygodniowego. Zgodnie z art. 150 § 3, rozkład czasu pracy ustala się w układzie zbiorowym pracy lub w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi, jak również w porozumieniu zawieranym z przedstawicielami pracowników. Dozwolone jest także zastosowanie ruchomego rozkładu czasu pracy na pisemny wniosek pracownika, niezależnie od ustalenia takich rozkładów czasu pracy w trybie układu zbiorowego pracy lub porozumienia. 

Podsumowując, wprowadzenie dłuższego okresu rozliczeniowego ma pomóc pracodawcom lepiej organizować pracę i rozliczać czas pracy. Zniesiono również formalne przeszkody, aby zaczynać pracę w różnych godzinach w poszczególne dni tygodnia. Jest to zmiana korzystna przede wszystkim dla pracowników, zwłaszcza tych, którzy wychowują małe dzieci.
Copyright © Kaszubiak Jędrzejko Adwokaci. Wszelkie prawa zastrzeżone. Biuro: ul. Winogrady 60/2, 61-658 Poznań
projekt i realizacja: proti - to be online